Digital Tradition Mirror

Miorbhail Gra\is (Amazing Grace)

[GIF Score]

(This score available as ABC, SongWright, PostScript, PNG, or PMW, or a MIDI file)
Pennywhistle notation and Dulcimer tab for this song is also available

Miorbhail Gra\Is (Amazing Grace)

O Miorbhail gra\is! nach breagh'an ceo\l;
'S e lorg mi 's mi air chall,
Air seachdran dorch', gun neart, gun treo\ir,
'S a dh'fhosgail su\ilean dall.

'S e gra\s thug eo\las dhomh air in'fheum;
'S e gra\s thug saors'is si\th;
'S cha cheannaicheadh o\r a' chruinne-che\
Chiad-la \ bha fios nam chri\dh'.

Tro iomadh cunnart's trioblaid chruaidh
Thug E gu sa\bhailt mi.
An gra \s a shaor bhon bha \s le buaidh
Chan fha\g's cha tre\ig gu si\or.

San dachaigh bhuan gun uair gun ti\m,
'S deich mi\le bliadhn' mar la\,
Cha sguir an ceo\l's chan fha\s iad sgi\th
A'seiinn a chaoidh mun ghra\s.

note. Gaelic Scots Translation sent to me by An Cominn
   Haidhealach; translator unknown. CC
CC
                         apr96

Thanks to Mudcat for the Digital Tradition!

Contents: ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Main Page