Digital Tradition Mirror

Citi/ Na Gcumann

Citi/ Na Gcumann

Is a Chiti/ na gcumann na/ se/an me/
Siu/il feasta 'gus e/alaigh liom
I ngleannta/in coilleadh no/ sliabh' amuigh
No/ sealad faoi bhla/th na gcrann
Do pho/sfainn i gan fhios don tsaol thu/'
S don tsagart da/ mh'fhe/idir liom'
S muna bhfaighfear sinn cangailt' in
E/irinnO/ racham araon anonn.
Is do tha/ngas an baile seo 're/ir
Is bhi/ se 'gam de/anach go leor'
Sme/ ar intin nan margadh a dhe /anamh'
S nach scarfainn le/i fe/in go deo
Ni/or tha/inig a Daidi/ chun re/itigh
Ca/r mhiste domh e/ na dho/ibh?
Bheirim sla/n is beannacht as mo ghaolta'
S ni/ chas faidh me/ fhe/in go deo.
Ni/or cuireadh romham cuireadh na fa/ilte
O/ tha/ngas an tsra/id seo thi/os
On uair a d'airigh mo ghra/ gealIs go dtugas mo la/mh do mhnaoi
Is do/igh leo go bhfuil mise po/staIs dar ndo/igh, ma/s do/igh, ni/ fi/or
Dar anleabhar seo 'ta thi/os i mo pho/ca'
S ag mealladh ban o/g a bhi/os.


As "Frankie Kennedy / Maire/ad Ni/ Mhaoinaigh / Altan"(Green Linnet CD 1078)
CC

Thanks to Mudcat for the Digital Tradition!

Contents: ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Main Page