Digital Tradition Mirror

An Cla\rsach

An Cla\Rsach

Amhran goirid le Si\lis na Ceapaich (Si\leas Nic 'ic Raghnaill)
(chleachdar Sileas Nic Raghnaill oirre uaireigin, ach tha sin cearr;
's e Gilleasbuig, Mac Mhic Raghnaill, b' athair dhi).

A reir beul-aithris, nuair a chaochail fear Shi\lis, Alasdair
Gordanach, ann an 1720 (is Si\leas mu 60 bliadhna a dh'aois) fhuair
Seumas Gordon, dalta Shi\lis, a bhith 'na oighre, ged robh macan nas
si\ne aig Alasdair. 'S ann a bha esan na Chuigse, chath e airson Righ
Deo\rs aig Sliabh-an-t-Siorraim, 's athair 's na macan eile aig nan
Seumasach. Bha e airson a h-uile rud a bhuin do na sean doighean a
cur air chul, agus chaidh cla\rsach athar a thilgeadh mar chaidh gach
ni eile bhuin d'a chultur ghaidhealach. Rinn Si\leas an amhran so.

(Gilles MacDonnel married Alex Gordon; when he died in 1720 her
stepson James inherited; he wasn't the eldest son, but had the
advantage of being a Whig - the others were Jacobites; he wanted to do
away with all the old ways, and threw out everything that had to do
with highland


Do bheatha, a Chla\rsaich, a ris,
'N deighs domh do thilgeadh uam;
Nam faodainn do chumail a steach
Cha reachadh tu mach ri luaths.

Bu bhinn leam iuchair do theud
Bhith 'ga gleusadh goirid uam;
B' ait' leam do chom buidhe binn
Bha 'ga seinn la\mh ri m' chluais.

Nam bu bhean mi 'g am bitheadh oighreachd
Bhitheadh daonnan ann mo chaidribh;
Bu bhinn le m' chluais bhith 'gad chluinntinn
'Nuair a dhu\isginn anns a' mhadainn.

B' annsa na fidheall, is beus
Orgain cha te/id mi g' a luaidh,
'S b' e mo roghainn thar gach ceo\l
Fuaim do theud roimh d' bho\rdaibh cruaidh.

Word List
---------

annsa        preferable, rather, dearer
bhean        a woman
bheatha       life; but "Do bheatha" as a greeting
             means "welcome"
beus        quality, virtue
binn        sweet, melodious
bhith        being, to be
bitheadh      would be (incomplete dependent tense)
bhitheadh      would be (incomplete independent tense)
bho\rdaibh
boards (dative plural of bo\rd)
buidhe       yellow (colours are not really translatable;
     although buidhe is usually given as
     yellow, it also gets used where orange
     or red is used in English. Here it's the
     colour of polished wood.)
chaidribh      company, fellowship, closeness
            (old form of dative singular of caidreabh
ceo\l        music
cla\rsach      harp (chla\rsaich - vocative case)
chluais       ear (dative singular of cluas)
chluinntinn     hearing (verbal noun from cluinn)
chom        body, trunk
cruaidh       hard
chumail       keeping (verbal noun from cum)
daonnan       always
deighs       archaic form of de/idh or diaidh
          an de/is = after
dhu\isginn
I would waken (incomplete relative tense)
faodainn      I could get (incomplete dependent tense;
                 an alternate fom of faighinn)
fidheall      fiddle, violin
fuaim        sound
gleusadh      preparing, tuning
goirid       short
iuchair       key (NEVER a musical key like A major or whatever,
             usually the key to a lock. Here it's the
             tuning key of the harp, the gadget used to
             tighten/slacken a string.)
la\mh        hand; la\mh ri = beside
luaidh       mention
luaths       speed
mach        out
mhadainn      morning
oighreachd
inheritance, real estate
reachadh      would go (incomplete dependent tense)
roghainn      choice
roimh        through (for throimh)
seinn        singing, playing (verbal noun)
steach       inside
te/id        will go (future dependent tense of rach)
theud        string
thilgeadh      throwing (verbal noun)

Translation:
------------

Welcome again, O harp, after I'd cast you away;
If I could keep you inside [in the house]
you wouldn't get out quickly.

The sound of your strings which were being tuned close by
me was melodious for me;
your polished body being played beside my ear was
delightful to me.

If I were a woman with inherited lands
you would always be in my company;
To be hearing you would be sweet to my ear
when I awoke in the morning.

[You were] dearer than a fiddle, and the virtues
of the organ I am not going to mention,
my choice above all music was
the sound of your strings through your hard boards.

CC

Thanks to Mudcat for the Digital Tradition!

Contents: ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Main Page