Digital Tradition Mirror

Mo Ri Geal Dileas

Mo Ri Geal Dileas

Sist
Mo rn geal dleas, dleas
Mo rn geal dleas nach till thu nall?
Cha till mi fhin riut, a ghaoil, cha 'n fhaod mi,
O chin a ghaoil 's ann tha mise tinn.

Is truagh nach robh mi an riochd na faoilinn
A shnmhadh aotrom air bhrr nan tonn;
Is bheirinn sgrobag don eilean Ileach,
Far bheil an ribhinn dh'fhg m'inntinn trom.

Is truagh nach robh mi 's mo rogha cile
Air mullach shlibhte nam beanntan mr,
'S gun bhi 'gar n-isdeachd ach ein an t-slibhe,
'S gun tugainn fhin di na ceudan pg.

Thug mi crr agus naoi mosan
Anns na h-Innsean a b'fhaide thall,
'S bean bidhchead t'aodainn cha robh ri fhaotainn.
'S ged gheibhinn saoghal chan fhanainn ann.

Thug mi mos ann am fiabhras claoidhte
Gun dil rium oidhche gum bithinn be;
B'e fth mo smaointean a l 's a dh'oidhche,
Gum faighinn faochadh is tu bhi 'm chir.

Cha bhi mi strth ris a' chraoibh nach lb leam
Ged chinneach bhlan air bhrr gach gig.
Mo shoraidh sln leat ma rinn thu m'fhgail,
Cha d'thinig trigh gun mhuir ln 'na digh."

IX
OCT98

Thanks to Mudcat for the Digital Tradition!

Contents: ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Main Page